تعداد مقالات: 403
3. نقش رسانه ها در پیشگیری از خشونت

دوره 1387، شماره 6، بهار 1387، صفحه 7-28

نسترین خواجه نوری


4. تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم

دوره 1387، شماره 7، تابستان 1387، صفحه 7-31

محمدعلی بابایی


5. تحویلات مدیریت پیشگیری از جرم

دوره 1387، شماره 8، پاییز 1387، صفحه 7-37

عباس منصور آبادی؛ شهرام ابراهیمی


6. پیشگیری چند نهادی از جرایم شهری

دوره 1387، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 7-32

مصطفی السان


7. گونه های عمومی پیشگیری از جرم

دوره 1388، شماره 10، بهار 1388، صفحه 7-26

کیومرث کلانتری


9. پیشگیری از تشدید بزه دیدگی در فرآیند دادرسی

دوره 1388، شماره 12، پاییز 1388، صفحه 7-36

حسنعلی موذن زادگان


10. بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان سرقت

دوره 1388، شماره 13، زمستان 1388، صفحه 7-38

مسعود مرشدی


11. رویکرد جامعه محور به پیشگیری از جرم در پلیس ایران

دوره 1389، شماره 14، بهار 1389، صفحه 7-36

بهرام نوروزی؛ علی افراسیابی


12. بستر مجازات های جامعه مدار با تأکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران

دوره 1389، شماره 15، تابستان 1389، صفحه 7-32

عباس منصور آّبادی؛ سلمان کونانی


13. پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدار

دوره 1389، شماره 16، پاییز 1389، صفحه 7-26

قدرت الله خسروشاهی؛ حیدر منصوری


14. پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریک

دوره 1389، شماره 17، زمستان 1389، صفحه 7-28

باقر شاملو؛ مهدی موسی زاده


15. پلیس جامعه محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 1390، شماره 18، بهار 1390، صفحه 7-32

علی اکبر قهرمانی


16. کاهش اختلال هنجاری، گامی بلند در پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 1394، شماره 34، بهار 1394، صفحه 8-29

علیرضا جزینی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ صیاد درویشی


17. پیشگیری محیطی از جرائم شهری

دوره 1390، شماره 19، تابستان 1390، صفحه 9-30

توحید احمدی؛ راضیه تیموری؛ مصطفی السان


18. مداخله های پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی نقش خانواده)

دوره 1390، شماره 20، پاییز 1390، صفحه 9-28

سعید عسگری؛ علی زکی یی؛ مصطفی علی خانی


20. بزه دیدگی مکرر، مکان های جرم خیز و الزامات پیشگیرانه

دوره 1391، شماره 23، تابستان 1391، صفحه 9-30

علی افراسیابی؛ الهام سلیمان دهکردی


21. نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم

دوره 1391، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 9-34

علی باباییان؛ سعید کفراشی؛ ذبیح اله کرمی؛ سعید کیفراشی


22. رابطه میان سرمایه ی اجتماعی و نقش پلیس در پیشگیری از جرم

دوره 1391، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 9-24

علی اکبر آزادواری


24. بررسی تأثیر ایستگاه‌های پلیس تهران بزرگ بر پیشگیری از جرم

دوره 1392، شماره 27، تابستان 1392، صفحه 9-36

علی اکبر قهرمانی


25. سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر جایم منافی عفت در ایران

دوره 1393، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 9-30

جمال بیگی؛ بابک پور قهرمانی؛ یوسف لیلان دوست


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی