دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. تعیین پهنه‌های جغرافیایی جرم به عنوان راهبرد پیشگیری از جرم (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

حافظ مهدنژاد؛ نورمحمد رضایی؛ سیداحمد حسینی


2. نقش پیشگیرانه پلیس اطلاعات محور در جرم‌یابی مواد مخدر (مطالعه موردی استان البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

امیرحسین یاوری؛ تقی بختیاری؛ مصطفی نگهبان


پژوهشی

3. مقابله وپیشگیری کیفری ازتامین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

محمد رضازاده سلطان آباد؛ هوشنگ شامبیاتی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


4. نقش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در پیشگیری از جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

محمد قنبری؛ فرزاد ایجادی؛ سپیده سفیدی


5. ارتقای امنیت اجتماعی از طریق پیشگیری جامعه‌مدار از ارتکاب جرم در پرتو رهیافت‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

پیمان نمامیان؛ مهدی شهبازی


6. نقش رفتار مبتنی بر سواد رسانه‌ای در پیشگیری از وقوع انواع جرایم در بین خانوارهای اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

مریم آقایی


7. ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در پیشگیری رشدمدار از بزهکاری اطفال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1399

مهوش فارسی؛ قدرت اله خسروشاهی؛ روح اله سپهری


8. پیشگیری رشدمدار از بزه دیدگی کودکان در شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی معلمان منطقه پنج شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

هادی کرامتی معز؛ سید محمود میرخلیلی