نقش پلیس مکتبی در کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی

نویسنده

چکیده

سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که مهمترین ماموریت و مسئولیتش برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه است. پلیس در کشورهای مختلف بنا به اقتضاء وابسته به وزارتخانه‏ها و سازمانهایی مانند وزارت کشور، دادگستری، شهرداری و... است.
پلیس امروزه از فرازهای اقتدارگرائی و صرفاً حل مساله فرود آمده و تعامل‏گرائی و حل مشکلات را پیشه خود ساخته است، »خود محوری و بیلان عملکرد« در کنترل تخلفات و جرائم چندان موفقیتی نصیب پلیس ننموده و بهمین دلیل »مردم محوری و بهینه‏سازی عملکرد« را در دستور کار خود قرار داده است.
پلیس نوین از برج آج تا متن مردم و توده‏ها تغییر موضع داده و بجای عملیات ضربتی و ماموریت‏های انحصاری، پیروزی و پایداری خود را در مشارکت عمومی و روابط اجتماعی می‏داند.
این فراز و نشیب‏ها و تغییر و تحولاتی که تقریباً بطور بسیار جدی از 1970 میلادی سازمانهای پلیسی جهان را دچار نوسانات شدید در اعمال و اهداف نموده است. موجباتی را فراهم آورده که:
»پلیس پیشگیر« بعنوان مهمترین نشان و نماد پلیس موفق تجلی یافته است.
استراتژی پلیس پیشگیر بمنظور موفقیت در انجام ماموریت بر این مبناست:
«تدابیر، تعابیر تعلیمات و تدارکات پلیس مردمی بایستی با مردم و برای مردم تدوین و تنظیم شده و به مرحله اجرا درآید».
و بر این اساس شعار پلیس نوین چنین است:
«هریک از افراد پلیس جزء مردم است و هریک از افراد مردم خود یک پلیس است.»
پلیس مکتبی مسلمان در انجام وظایف و تکالیف خود علاوه بر تخصص‏های پلیسی، تعهدات دینی، اخلاقی و اجتماعی نیز دارد. او خدمت به خلق در راه خدا را نیایش پروردگار می‏داند و نگهبانی از جان، مال، ناموس و شرافت مردم را از راههای رستگاری و سعادت دنیا و آخرت قلمداد می‏کند.
چنین پلیسی مصداق آیه شریفه 104 سوره مبارکه آل عمران است که خداوند در قرآن کریم می‏فرماید: »باید از شما مسلمانان برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و از بدکاری و ناهنجاری نهی نمایند )پیشگیری کنند

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی