بازگشت جرم شناسی

نویسندگان

چکیده

امروزه جرم شناسی، تبدیل به مد روز شده است. رسانه ها، هنگامی که مسئله ی جنایی مهمی را ورای ستون های حوادث، معرفی می کنند، اغلب به نقطه نظرات متخصصی که عنوان «جرم شناس » را بر او اطلاق می نمایند، مراجعه می کنند.
در زمان ایجاد کرسی جرم شناسی در «هنرکده ملی هنر و فنون » و انتخاب مسئول آن، که پیش از این و در موارد مشابه بدون جلب توجه سپری شده بود، همهمه ای رسانه ای در ژانویه ی گذشته مطرح شد که بیانیه 400 پژوهشگر امضا کننده آن را، تشدید کرد. این عریضه در اعتراض پیرامون انتخاب مسئول و همین طور در خصوص پذیرش جرم شناسی به عنوان رشته دانشگاهی تمام عیار، مطرح شده بود .
اگر این فرض را بپذیریم که رسانه ها در شکل دادن به افکار نقش دارند و در انعکاس آنچه به عنوان دل مشغولی فرض می کنند، تلاش می کنند، در این صورت چه دلیلی برای در نظر گرفتن این شیفتگی تند و تیز رسانه ای اخیر برای آنچه تحت عنوان «جرم شناسی» انتخاب می شود، مناسب است؟ به بیان دیگر، آیا «بازگشت جرم شناسی» مطرح است؟

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی