بازگشت جرم شناسی

نویسندگان

چکیده

امروزه جرم شناسی، تبدیل به مد روز شده است. رسانه ها، هنگامی که مسئله ی جنایی مهمی را ورای ستون های حوادث، معرفی می کنند، اغلب به نقطه نظرات متخصصی که عنوان «جرم شناس » را بر او اطلاق می نمایند، مراجعه می کنند.
در زمان ایجاد کرسی جرم شناسی در «هنرکده ملی هنر و فنون » و انتخاب مسئول آن، که پیش از این و در موارد مشابه بدون جلب توجه سپری شده بود، همهمه ای رسانه ای در ژانویه ی گذشته مطرح شد که بیانیه 400 پژوهشگر امضا کننده آن را، تشدید کرد. این عریضه در اعتراض پیرامون انتخاب مسئول و همین طور در خصوص پذیرش جرم شناسی به عنوان رشته دانشگاهی تمام عیار، مطرح شده بود .
اگر این فرض را بپذیریم که رسانه ها در شکل دادن به افکار نقش دارند و در انعکاس آنچه به عنوان دل مشغولی فرض می کنند، تلاش می کنند، در این صورت چه دلیلی برای در نظر گرفتن این شیفتگی تند و تیز رسانه ای اخیر برای آنچه تحت عنوان «جرم شناسی» انتخاب می شود، مناسب است؟ به بیان دیگر، آیا «بازگشت جرم شناسی» مطرح است؟

کلیدواژه‌ها