موانع موفقیت کلانتری های تهران بزرگ در پیشگیری از سرقت و راهکارهای رفع آن

نویسنده

چکیده

سرقت یکی از جرائم شایع جوامع بشری است که به شدت امنیت عمومی را به مخاطره
می اندازد. پیشگیری از وقوع انواع سرقت و جرائم دیگر از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی (کلانتریها و پاسگاههای انتظامی) است. لذا به منظور بررسی میزان تاثیر موانع و مشکلات بر موفقیت روسای کلانتریهای تهران بزرگ در پیشگیری از سرقت پژوهش حاضر به روش پیمایشی- تحلیلی طراحی گردید و با نظر سنجی از روسای کلانتریهای تهران بزرگ بعنوان جامعه آماری تعداد 44 نفر بعنوان نمونه انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است.
مهمترین هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر موانع و مشکلات بر موفقیت روسای کلانتریها در پیشگیری از سرقت از جمله نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، هماهنگی رده های تخصصی ناجا، هماهنگی مقامات قضایی و تجربه، مهارت و آموزش مرتبط با شغل می باشد. در مسیر دستیابی به این هدف، تفاوت تاثیر عوامل در وضع موجود با وضع مطلوب یا مورد انتظار صاحبنظران احصاءو پس از نتیجه گیری پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردید. لذا فرضیات تحقیق پیرامون عوامل مزبور تدوین و مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصله نشانگر این است که:
نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، هماهنگی مقامات قضایی، آموزش مرتبط با شغل روسای کلانتریها ضعیف بوده و بر موفقیت روسای کلانتریها تاثیر نا مطلوبی دارد. درحالیکه هماهنگی رده های تخصصی ناجا و مهارت و تجربه خدمتی روسای کلانتریها بر خلاف متغیرهای فوق ضعیف نمی باشد. در ضمن میزان تاثیر عوامل فوق در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله داشته و در سطح پایین تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی