شناسایی کانون های جرم خیز شهری

نویسندگان

چکیده

ی دو دهه گذشته توجه و علاقه فزاینده ای برای مطالعه و شناسایی جنبه های مکانی بزهکاری در حوزه های شهری پدیدار گشته است. بدین منظور برای کنترل و پیشگیری مکانی بزهکاری دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. از جمله رویکردهای مهم در این خصوص “کانون های جرم خیز” می باشد. در مقاله حاضر سعی شده است ضمن تشریح مبانی نظری این رویکرد، پیشینه این مطالعات در کشورهای مختلف جهان، دلایل اهمیت، روشها،ابزار و فنون شناسایی و تحلیل کانونهای جرم خیز شهری بیان گردد.

کلیدواژه‌ها