ررسی مفهوم، نقش و جایگاه جامعه محلی در فرایند های میانجیگری و شورای حل اختلاف

نویسنده

چکیده

« جامعه محلی» و یا اجتماع به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیمی است که در مباحث مربوط به فرایندهای میانجیگری و روش های حل وفصل غیررسمی دعاوی کیفری مطرح می شود و نیز این مفهوم در اهداف و سیاست های تشکیل نهاد شورای حل اختلاف از جایگاه با اهمیتی برخوردار است بنابراین بررسی تعریف ،نقش و جایگاه جامعه محلی در این نوع فرایندها و نهاد شورای حل اختلاف و بررسی تعامل نقش آن با نقش دولت در فرایندهای غیررسمی بسیار حیاتی است ؛که نوشتار حاضر به بررسی و تبیین این امر می پردازد.

کلیدواژه‌ها