بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیاتی انتظامی فوریت های پلیس110

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

نیروی انسانی موتور محرکه بهره وری در یک سازمان می باشد. نیروی انسانی تنها منبع مولدی است که به هیچ وجه با مصرف کمتر نمی شود. بلکه براساس تجربه و مهارت هرچه قدر بیشتر کار کند، اثر بخشی و کارآمدی آن افزایش می یابد به شرط آنکه بهره وری صحیح صورت گیرد. وظایف متعدد و متنوع و گسترده پلیس در ارتباط مستقیم با اقشار جامعه است. محصول نهایی کار نیروی انتظامی برقراری نظم وامنیت و احساس امنیت فردی و اجتماعی است، که باید بطور یکسان شامل همه شهروندان گردد. این محصول جز با بهره وری از نیروی انسانی میسر نمی گردد. امروزه پلیس از طریق شماره تلفن 110 به فوریت های پلیسی مردم در اسرع وقت پاسخ می گوید. مهم است که بدانیم که از بین نیروی انسانی، نیروهایی که در واحدهای صفی و عملیاتی بعنوان واحدهای عمل کننده پلیس 110 اقدام می نمایند وضعیت بهره وری از آنان چگونه است؟ لذا بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی فوریت های پلیس 110 اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق در ارتباط با بهره وری کارکنان واحدهای عملیات پلیس 110 شش فرضیه مورد نظر بوده که به شرح ذیل می باشد:
١ـ آموزش کاربردی و مستمر بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
٢ ـ عوامل انگیزشی میان کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
٣ ـ سنوات خدمتی ( تجربه کاری) بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
4 ـ وجدان کاری بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
٥ ـ انضباط اجتماعی بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
٦ ـ سبک مدیریت بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
شش فرضیه مذکور با استفاده از منابع و مستندات مرکز فوریت های پلیس و تحقیقات مرتبط و اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های استاندارد مورد بررسی و میزان تاثیر هر یک از متغیرها بر بهره وری نیروی انسانی بوسیله رگرسیون در قالب نرم افزارSPSS مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که نتایج آن بدین شرح است:
١ ـ سبک مدیریت با 98% اطمینان بر بهره وری موثر است. هر چه سبک مدیریت در سطح کارکنان عملیات 110 وظیفه مدارتر باشد بهره وری افزایش می یابد.
٢ ـ هرچه وجدان کاری کارکنان گشت عملیات انتظامی فوریت های پلیس 110 بیشتر باشد، میزان بهره وری افزایش می یابد و وجدان کاری با 99% اطمینان بر بهره وری کارکنان تاثیر دارد.
٣ ـ فرضیه های تاثیر آموزش و تجربه کاری بر بهره وری تایید نگردید و فرض برای فرضیه های مذکور صحت دارد.
٤ـ انضباط اجتماعی بر بهره وری کارکنان گشت 110 با اطمینان 99% تاثیر دارد. هر چه انضباط اجتماعی بیشتر باشد، میزان بهره وری نیز افزایش می یابد.
٥ ـ در عوامل انگیزشی، امنیت شغلی، نیاز تعلق و خودشکوفایی بر بهره وری کارکنان گشت 110 تاثیر دارد. با 98% اطمینان مورد تایید واقع گردیدند ولی تاثیر نیاز اساسی بر بهره وری مورد تایید واقع نشد و فرض صحت دارد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی