علوم جنایی : مفهوم و گونه ها

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

علوم جنایی یا علوم جزایی شاخه ای از علوم انسانی- اجتماعی است که به مطالعه بزهکاری، چگونگی پاسخ دهی به آن، چرایی و چیستی ضمانت اجراها، تشکیلات عدالت جنایی و به طور کلی مسائل مربوط به بزهکاری می پردازد. این شاخه براساس معیارهای متفاوت دسته بندی می شود. مطابق رویکرد هنجاری و به هنجار این رشته به سه گونه «علوم جنایی حقوقی»، «علوم جنایی پیراحقوقی» و «علوم جنایی بینابین» تقسیم می-گردد. در این نوشتار مفهوم و گونه های هر یک از این شاخه ها با توجه به وضعیت آنها در مقررات جنایی ایران مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها