رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان (دادخواهی)

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

انسان ها صرف نظر از نژاد ، جنس ، دین ، ملیت ، زبان و ... سزاوار کرامت هستند .
کرامت ، در واقع حق طبیعی برای آحاد بشر است . خداوند ، کرامت را به انسان ها اعطاء کرده ، و آنان را شایسه احترام دانسته است . تبلور این کارمت در حقوق کیفری نسبت به بزه دیده مشتمل بر حق دادخواهی ، اعطای اختیار و جبران آسیب های وارده به بزه دیده ، می باشد .
این مقاله به بحث از رفتار کرامت مدار با بزه دیده در بحث دادخواهی می پردازد .
امروزه دادخواهی ، حق مسلم هر فرد تلقی می شود . اصل 34 قانون اساسی نیز بر این حق تاکید می نماید . در نظام عدالت کیفری ، در جهت تضمین و ارتقای این حق ، اصلاحات مهمی صورت گرفته است . در دسترس بودن نهادهای عدالت کیفری ، برابری در حق دادخواهی ،‌حق رسیدگی در زمان معقول و متناسب و آگاهی دهی به بزه دیده از اهم این موارد است .

کلیدواژه‌ها