مسلمانان در سیستم عدالت کیفری انگلستان

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

در تحقیقات جرم شناختی، جرائم و مجرمان معمولاً با توجه به معیارهای جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، نژاد، قوم و ... طبقه بندی می شوند، ولی معیار مذهب در اغلب موارد لحاظ نمی شود. به نظر می رسد که مطالعات جرم شناختی به مبانی معنوی-دینی زندگی افراد توجهی ندارد. با این حال، حوادث اخیر نظیر شورش های شهر بردفورد در انگلستان در سال 1995 و 2001 و حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا (و پیامدهای بعدی آن) همراه با حملات تروریستی اخیر در جزیره بالی (اندونزی)، اعتقادات افراد را در بزهکاری یا بزه دیدگی آنان مورد توجه قرار داده است.
در این مقاله سعی شده تاثیر مسلمان بودن با توجه به این که وقایع تروریستی و شورش های شهری اغلب به مسلمانان نسبت داده می شود، درسیستم عدالت کیفری انگلستان مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی