تاثیر نگهبان محله در کاهش ترس از جرم مردم تهران بزرگ در محلات دارای نگهبان محله

نویسندگان

درون سازمانی

چکیده

یکی از شاخص هایی که می توان به تاثیر نگهبان محله پی برد، تاثیر در کاهش میزان ترس از جرم است
تاثیر حضور نگهبان محله در کاهش ترس از جرم در محلاتی که دارای نگهبان محله می باشند از این جهت مهم است که در صورت وجود تاثیر می تواند در سایر محله هایی که نیازمند نیروهایی به جز پلیس هستند برای ایجاد آسایش و آرامش مردم و تا حدودی افزایش آن به کار گرفته شود
سوال اصلی پژوهش این است که حضور نگهبان محله در کاهش ترس از وقوع جرم مردم تهران بزرگ در محلاتی که دارای نگهبان محله هستند چقدر تاثیر دارد
این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی است بین حضور نگهبان محله و کاهش ترس از وقوع جرم مردم تهران بزرگ رابطه معنادار وجود دارد همچنین چهار فرضیه فرعی نیز مورد بررسی قرار گرفته است نوع تحقیق کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی از نوع علی پس رویدادی می باشد که با اتکا به پیمایش صورت گرفته است و جامعه آماری شامل دو گروه کنترل و آزمودنی دارای نگهبان محله و بدون نگهبان محله در تهران بوده است
با توجه به اینکه محله دارای نگهبان شامل صد خانوار بوده است و تمام شماری انجام گرفته است در محله بدون نگهبان نیز صد خانوار مورد مصاحبه قرار گرفتند داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای نسبتاً مشابه پرسشنامه دیگری که در کشور انگلستان در اواسط اسفند هشتاد و سه انجام شده بود به دست آمده است و در مورد پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرنباخ نود و پنج محاسبه گردید نتایج عمده پژوهش عبارتند از بین ترس از جرم و عدم مدنیت رابطه وجود ندارد بین ترس از جرم و قربانی جرم شدن اقدامات بازدارنده و احساس امنیت ارتباط وجود دارد نگهبان محله بر ترس از جرم تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها