سیاست جنایی قضایی ایران در قبال کودکان بزهکار: جلوه ها، چالش ها و آثار

نویسنده

چکیده

امروزه تحمیل کیفر زندان و دیگر کیفرهای شدید مانند کیفرهای بدنی بر بزهکاران، به ویژه کودکان بزهکار، از سوی آموزه های جرم شناختی، جامعه شناختی و حقوق بشری مورد تردید قرار گرفته است. به همین دلیل تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، به ویژه سیاست گذاران بین المللی، نظام اجرایی نوینی برای پاسخ دهی به کودکان بزهکار پایه گذاری کرده اند. درگستره سیاست جنایی ایران نیز، کیفرهای جایگزین زندان را برای پاسخ دهی به اطفال بزهکار مورد توجه قرار داده اند.
در این نوشتار با مطالعه تعدادی از پرونده های موجود در دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم کودکان، تلاش شده است تا تحولات سیاست جنایی ایران در زمینه کودکان بزهکار و میزان تطبیق این تحولات با پیمان نامه حقوق کودک مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی از یکسو نشان داده است که سیاست جنایی قضایی ایران پیش از سیاست جنایی تقنینی متحول شده است، و از سوی دیگر، پافشاری برخی از قضات در پیروی از سیاست جنایی قضایی نوین سبب تحول سیاست جنایی تقنینی شده است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی