جهت گیری های اخیر حقوق کیفری صغار فرانسه درباره قانون 5 مارس 2007 راجع به پیشگیری از بزهکاری

نویسندگان

چکیده

1-حقوق کیفری اطفال فرانسه همواره در حال تحول وبازبینی است، چنان که اصلاح آن در آغاز سده بیست و یکم نیز همچنان ادامه دارد. این حقوق در سالهای اخیر با قوانین 9 سپتامبر 2002 (راجع به جهت گیری و برنامه ریزی برای دادگستری) و 9 سپتامبر 2004 (راجع به انطباق دادگستری با تحولات بزهکاری)، مشهور به قوانین پربن I و پربن II (به نام آقای پربن، وزیر وقت دادگستری فرانسه)، موضوع اصلاحات مهمی قرار گرفت با این وجود، دوباره از گذر اصلاحات قانونی اخیر که در رأس آن قانون 5 مارس 2007(14 اسفند 1385) (راجع به پیشگیری از بزهکاری) قرار دارد، با تغییراتی روبرو شد.

کلیدواژه‌ها