پیشگیری تعاملی از جرم

نویسنده

چکیده

رم، همانند حوادث دیگر، در نقطه زمانی مشخص، شکل گرفته و پس از طی فرایندی که تا حد زیادی می توان آن را پیش بینی کرد، بسته به شرایط محیطی (در مفهوم عام آن)، تجسم بیرونی (ارتکاب) یافته یا عقیم می ماند. این مقاله در صدد است تا نحوه پیشگیری از جرم را در فرایند زمانی ارتکاب آن مورد بررسی قرار داده و نقش تعامل بزه دیده، پلیس پیشگیری و اشخاص مرتبط با بزهکاری را در این نوع از پیشگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها