رویکردهای پلیسی برای پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

خوشبختانه در دهه اخیر سازمان های پلیس در کشورهای مختلف جهان توجه ویژه ای به امر پیشگیری از جرم معطوف داشته اند. این امر حاکی از آن است که اکثر قریب به اتفاق سازمان های پلیس در چهار گوشه جهان به نقش بی بدیل پلیس در پیشگیری از جرم پی برده و تلاش دارند با مداخلات پیشگیرانه مانع از گسترش جرم و بی نظمی در جوامع شوند.
اما، سیاست ها و رویکردهای متفاوتی در پسِ این اقدامات پیشگیرانه نهفته که حاکی از نگرش حاکم در جوامع مختلف است. در این مقاله، برخی از رویکردهای رایج در سازمان های پلیس مورد معرفی قرار گرفته است. این رویکردها در کشورها و زمان های مختلف، به صورت جداگانه یا ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. نگارنده در این مقاله صرفاً به معرفی اجمالی هر یک از راهبردها پرداخته و نقد و بررسی هر یک از آنها به مجالی دیگر واگذار شده است.

کلیدواژه‌ها