قاچاق کالا یا تجارت جرم

نویسنده

چکیده

قاچاق کالا یکی از پدیده های قدیمی اجتماعی–اقتصادی است که علیه مالیات غیر مستقیم دولت تحت عنوان «حقوق و عوارض گمرکی» و نیز «مقررات قانونی محدود کننده یا ممنوعه» و یا به تعبیر دیگر، موانع تعرفه ای یا غیر تعرفه ای توسط دو گروه از عاملین به نام1-«مرتکبین قاچاق، افراد غیر رسمی و غیر مسئول و غیر ذی ربط در امور کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین »2- افراد رسمی و مسئول و ذی ربط در امور فوق موسوم به «مختلسین اموال دولتی[1]» و در قلمرو گمرکی.[2] ( قاچاق کالا در) سرزمینی که در آن قانون عام گمرکی به طور کامل[3] اجرا می شود- خواه خارج از اماکن گمرکی باشد و خواه داخل اماکن گمرکی - به وقوع می پیوندد. (احمدی، 1384 ص 418)
* از اهداف مهم مرتکبان ( معنوی و عامل مادی یا مباشر جرم ) تحصیل سود سرشار ناشی از فراری دادن کالای خارجی مشمول عواید دولت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض[4] و نیز از اعمال مقررات قانونی محدود کننده یا ممنوعه علیه زیان دیده ( دولت ) به منظور کسب رفاه نسبی شخصی یا محلی به دلایل؛ فقدان اشتغال و بعضاً بافت اعتقادی و آلولوژی ( بوم شناسی و ارتباط محیطی ) و نیز عادی و معمولی تلقی شدن عمل ارتکابی از دیدگاه توده بومی است که قلمرو گسترده ای حتی در کشورهای مدرن و صنعتی نیز به خود اختصاص داده است.
* فاعلین را از جهت عامل روانی (ارادی) می توان به عامل معنوی، فاعل مادی (مباشر جرم قاچاق) یا انسان ابزارها (فاعلین اجیر شده بعضاً به نام چتر باز یا مزدور) و در قاچاق انسان «فاعل اجباری مانند قاچاق دختر جوان با خدعه و نیرنگ» تقسیم نمود.

کلیدواژه‌ها