نقش رسانه ها در پیشگیری از خشونت

نویسنده

چکیده

همچنین تغییرات ناشی از انقلاب ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم، نگرانی در مورد آثار مخرب رسانه ها بر جنبه های مختلف زندگی بشر رو به افزایش است. رسانه ها به همان گونه که می توانند مبلغ پیامهای صلح آمیز و بشر دوستانه باشند دارای این قدرت و توان می باشند که آرامش زندگی اجتماعی انسانها را بر هم زده و خشم و جنایت و انواع انحرافات را به خانه های مردم ببرند. لذا علی رغم نظریات مختلف در مورد پخش برنامه های خشونت آمیز از طریق رسانه ها بویژه تلویزیون این مشکل همچنان بر جای خود باقیست و ضروری به نظر می رسد که این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر بر آن است تا با اشاره به وظائف و نقشهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی و همچنین مسائل و مشکلات جهان ارتباطات، نظریاتی چند پیرامون انعکاس نقض هنجارها از طریق رسانه ها را مورد بررسی قرار داده و به قدرت رسانه ها در عصر حاضر بپردازد

کلیدواژه‌ها