کارکرد بازپرورانه کیفرهای جامعه مدارباتاکید برلایحه قضایی مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

نویسنده

چکیده

مجازات ها از گذشته تا امروز با برخورداری از کارکردهای مختلف به دنبال دسترسی به هدف های متعدد از جمله پیش گیری از تکرار جرم می باشند. بازپروری بزه کاران از مهم ترین کارکردهای فایده گرای کیفر است که سیاست گذاران جنایی از رهگذر گونه های مختلف مجازات در پی آنند. در این میان کیفرهای جامعه مدار نسل جدیدی از مجازات ها هستند که امروزه تصمیم گیرندگان سیاست جنایی از طریق آن ها درصدد دستیابی به بازپروری بزه کاران می باشند. سیاست گذاران جنایی قضایی ایران نیز با تدوین «لایحه قضایی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» شماری از جلوه های بازپرورانه این گونه کیفر را پیش بینی کرده اند. با وجود این، اجرای این جلوه ها با چالش های متعددی روبه رو است. در این نوشتار جلوه های مذکور در سه قسمت بازپروری فرهنگی (الف)، پزشکی (ب) و حرفه ای (ج) بزه کاران مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی