حمایت غیر کیفری از شهود از رهگذر ساز و کارهای پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

امروزه شهادت به عنوان ملکه ادله یا داناترین دلیل شناخته می­شود که ادای آن در مراحل دادرسی نمود همکاری شهروندان اجتماع با مجریان عدالت کیفری در دستیابی به حقیقت است. بی­شک کشف حقیقت به همان اندازه که بزه­دیدگان و شاکیان را به اجرای عدالت امیدوار می­سازد، متهمان و بزه­کاران را خشمگین و حس انتقام جویی را در آنان برمی­انگیزد. به همین علت انتقام جویی از شهود به دلیل ادای شهادت توسط مرتکبین جرایم، حمایت از شهود را ضروری می­سازد.
در این راستا، با اتخاذ شیوه­های حمایتی مختلف به ویژه تدابیرغیرکیفری در جریان دادرسی و حتی بعد از آن می­توان از شهود حمایت نمود . مطالعه این دسته از تدابیر از خلال حقوق کیفری فرانسه و اسناد بین­المللی امکان­پذیر است. از این رو تدابیر مذکور باید پس از بررسی حقوق کشورهای دیگر و اسناد بین­المللی به منظور حمایت از شهود در قوانین داخلی نیز گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها