کودکان والد زندانی

نویسندگان

چکیده

ز کودکان به دلیل وضعیت آسیب پذیری که به لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی در آن به سر می برند به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از سایرین در برابر بزه دیدگی یاد می شود. در برخی از اوضاع و احوال به دلیل عوامل مربوط به پدر و مادر و سایر مراقبان و سرپرستان، خانواده و عوامل مربوط به خود کودک و سایر عوامل محیطی و اجتماعی سلامت، رفاه و امنیت کودک در معرض خطر قرار می گیرید. یک گروه از کودکانی که احتمال خطر بزه دیدگی در مورد آنها بالاست کودکان والد زندانی هستند. این مقاله عوامل خطر موجود در زندگی والدین زندانی و کودکانشان را مورد بررسی قرار داده و برروی ترتیبات زندگی چنین کودکانی متمرکز می شود. ابتدا ادبیات موجود راجع به تاثیرات زندانی شدن والدین به کودکان و تاثیر ترتیبات مراقبتی جایگزین نسبت به بازده کودکان به بحث گذاشته می شود و در ادامه با استفاده از داده های موجود در زمینه 6870 پدر و 2047 مادر زندانی در زندان ایالتی و فدرال آمریکا به تجزیه و تحلیل نتایج این داده ها در پاسخ به سوالاتی در زمینه گونه شناسی عوامل خطر موجود در زندگی والدین زندانی شده و کودکانشان و رابطه بین ترتیبات زندگی کودکان و عوامل خطر آسیب پذیری آنها در این ترتیبات به این نتیجه می رسند که عوامل خطر متعددی در زندگی والدین زندانی شده و کودکان آنها وجود دارد. در عوامل خطر نسبت به کودکانی که با شخصی غیر از هر یک از والدین زندگی می کنند - بویژه در مراکز نگهداری شبانه روزی اقامت دارند- افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها