پلیس و پیشگیری از تروریسم

نویسندگان

چکیده

ین امر واضح و مبرهن است که پلیس نقش مهمی در پیشگیری از تروریسم ایفامی کند. پلیس در موقعیت مناسبی قرار دارد که می تواند از تهدیدهای تروریستی محلی آگاهی یافته و تحقیقات لازم را انجام دهد و به علاوه می تواند اقدامات ضروری برای تضمین اینکه اهداف آسیب پذیر در حوزه صلاحیت شان مورد محافظت قرار گرفته اند اتخاذ کند. تحقق کارکرد اول، تحقیق راجع به حملات تروریستی، ایجاب می کند که پلیس فعالیت پلیس اجتماع محورش را گسترش دهد و جابجایی اطلاعاتش را ارتقاء دهد. تحقق کارکرد دوم، حفاظت از اهداف آسیب پذیر، سازگاری های مستحکم تر را ایجاب می کند. پلیس نیازمند آن است که در زمینه پیشگیری از جرم و موضوعات امنیتی تخصص بیشتری پیدا کند و باید مشارکتش را در مسایل مختلف و طیف گسترده ای از آژانس های عمومی و خصوصی گسترش دهد. به هر حال این تغییرات با اقدامات مطلوب حال حاضر پلیس هماهنگ شده است.

کلیدواژه‌ها