تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

پلیس در کشورهای مختلف وظیفه اصلی پیشگیری از جرم را به عهده دارد. اجرای این وظیفه در حال حاضر و با توجه به وضع جوامع کنونی و ابعاد پیچیده ارتکاب جرم، مستلزم همکاری های نهادهای رسمی و جامعوی است. تلاش های پلیس برای متقاعد یا وادار نمودن نهادهای اجتماعی از قبیل: مالکین املاک، والدین، حکومت های محلی و متصدیان و صاحبان حِرَف و مشاغل، ابعاد دیگری از انجام وظیفه پیشگیری از جرم تلقی می شود.
جلوه های تعامل و همکاری های پلیس با نهادهای جامعوی از مشورت پلیس با اعضای جامعه شروع و تا اجبار این نهادها در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، پیش می رود. در اکثر کشورها پلیس محله، استفاده از طراحان محیطی و شوراهای روستا و شهر مصادیق بارز تعامل پلیس و نهادهای جامعوی تلقی می شود. این مقاله سعی دارد پس از تبیین تعامل پلیس با نهادهای جامعوی اهداف و چالشهای این تعامل را با تاکید به بعضی از جلوه های آن مانند نظارت شخص ثالث که در برخی از کشورها وجود دارد، برررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی