تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

پلیس در کشورهای مختلف وظیفه اصلی پیشگیری از جرم را به عهده دارد. اجرای این وظیفه در حال حاضر و با توجه به وضع جوامع کنونی و ابعاد پیچیده ارتکاب جرم، مستلزم همکاری های نهادهای رسمی و جامعوی است. تلاش های پلیس برای متقاعد یا وادار نمودن نهادهای اجتماعی از قبیل: مالکین املاک، والدین، حکومت های محلی و متصدیان و صاحبان حِرَف و مشاغل، ابعاد دیگری از انجام وظیفه پیشگیری از جرم تلقی می شود.
جلوه های تعامل و همکاری های پلیس با نهادهای جامعوی از مشورت پلیس با اعضای جامعه شروع و تا اجبار این نهادها در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، پیش می رود. در اکثر کشورها پلیس محله، استفاده از طراحان محیطی و شوراهای روستا و شهر مصادیق بارز تعامل پلیس و نهادهای جامعوی تلقی می شود. این مقاله سعی دارد پس از تبیین تعامل پلیس با نهادهای جامعوی اهداف و چالشهای این تعامل را با تاکید به بعضی از جلوه های آن مانند نظارت شخص ثالث که در برخی از کشورها وجود دارد، برررسی نماید.

کلیدواژه‌ها