تعامل پلیس با نهادهای جامعوی در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

پلیس در کشورهای مختلف وظیفه اصلی پیشگیری از جرم را به عهده دارد. اجرای این وظیفه در حال حاضر و با توجه به وضع جوامع کنونی و ابعاد پیچیده ارتکاب جرم، مستلزم همکاری های نهادهای رسمی و جامعوی است. تلاش های پلیس برای متقاعد یا وادار نمودن نهادهای اجتماعی از قبیل: مالکین املاک، والدین، حکومت های محلی و متصدیان و صاحبان حِرَف و مشاغل، ابعاد دیگری از انجام وظیفه پیشگیری از جرم تلقی می شود.
جلوه های تعامل و همکاری های پلیس با نهادهای جامعوی از مشورت پلیس با اعضای جامعه شروع و تا اجبار این نهادها در پیشبرد اهداف پیشگیری از جرم، پیش می رود. در اکثر کشورها پلیس محله، استفاده از طراحان محیطی و شوراهای روستا و شهر مصادیق بارز تعامل پلیس و نهادهای جامعوی تلقی می شود. این مقاله سعی دارد پس از تبیین تعامل پلیس با نهادهای جامعوی اهداف و چالشهای این تعامل را با تاکید به بعضی از جلوه های آن مانند نظارت شخص ثالث که در برخی از کشورها وجود دارد، برررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ba deal پlas Nhadhay Jamaua der پichگara BL offense

نویسنده [English]

  • Ali Babaei
چکیده [English]

he main function of the police in different countries is responsible for crime prevention . Performing this task, the current situation is due to the complexity of modern societies and the crime, require the cooperation of official bodies and Jamvy . Police efforts to persuade or compel the institutions such as property owners , parents, and local government officials and business owners say , another dimension is the duty to prevent crime .
Expressions of police cooperation with the police in consultation with community members began Jamvy institutions and to compel these institutions to promote crime prevention purposes , is going forward. In most countries, local police , using village councils and town planners and environmental agencies, police and Jamvy obvious examples of interaction is considered . This paper tries to explain the goals and challenges of this interaction interaction Jamvy police agencies with emphasis on some aspects such as third-party monitoring that exist in some countries , to examine

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: third party monitoring
  • Jamvy institutions
  • Crime Prevention