ریشه های رهیافت کیفرهای اجتماع محور با تاکید بر کارایی کیفر سالب آزادی

نویسنده

چکیده

یفر حبس که به عنوان کیفر جامعه متمدن سده های هیجده و نوزده میلادی ارایه شد، اینک در بسیاری از نظام های حقوقی عدالت کیفری کاربرد روزافزونی یافته است. مقاله حاضر ناکارایی کیفر حبس را مورد بررسی قرار داده و عواملی چون ازدحام جمعیت در زندان، فرهنگ پذیری زندان، نصب برچسب مجرمانه، را به عنوان زمینه ساز ایجاد جنبش بدبینی به این کیفرو تولد نسل جدید کیفرها ، زیر عنوان کیفرهای اجتماع محور ومعرفی می نماید رویکرد به کیفرهایی که بستر اجرای آنها اجتماع است نیازمند فراهم نمودن زمینه های اجرای آنها تبلیغ، اختصاص منابع مالی لازم و... است. لیکن کیفر حبس را نمی توان از سیاهه کیفرها حذف نمود و لازم است به عنوان آخرین راه چاره در زرادخانه کیفری باقی بماند.

کلیدواژه‌ها