تبیین نسبت آزادی مطبوعات و مفاسد اقتصادی با پیشگیری و مقابله

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ضمن ارائه تعریفی از چیستی فساد و آزادی مطبوعات در صدد یافتن ارتباط و یا نسبتی میان این دو متغیر است. ضرورت پرداختن به این مفهوم ناشی از اهمیتی است که مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی در سیاست گذاری و تعیین اهداف سیاسی کشورهای جهان دارند. فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین موانع پیش روی تحقق اهداف توسعه ای، موضوع مطالعات و توجهات طیف متنوعی از سیاسیون، مدیران و کارشناسان و صاحبنظران است و این مقاله در پی آن است تا با اتخاذ رهیافتی سیاسی به تبیین فساد و راههای پیشگیری و مقابله با آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی