پیشگیری از خشونت در مدارس: با تاکید بر نقش پلیس در پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

و آوردنِ دانش آموزان به خشونت یا اجتناب از آن، ارتباط مستقیمی با موفقیت یا شکست مدارس و اولیای آنها در اجرای طرح پیشگیری از آن، ارتباط مستقیمی با موفقیت یا شکست مدارس و اولیای آنها در اجرای طرح پیشگیری از خشونت در مدارس دارد. اگر تجربیات حاصل از این طرح سیر عادی خود را طی کند، دانش آموزان خواهند آموخت که چگونه از طریق گفتار و کلام بر مشکلات خویش فائق آیند و آنها را تحت کنترل مطلوب خود درآورند. تحقق این مساله ایجاب می کند که اولیای مدرسه متوجه امر خطیری که برعهده آنها است باشند و در این خصوص به ارائه راهکارهایی در مبارزه با بزهکاری دانش آموزان همت گمارند و به آنها بیاموزند که چگونه در مقابل امیال و وسوسه های خود مقاومت کنند. متاسفانه، مدرسه از برخی جهات در ماموریت خود شکست خورده اند که البته بعضی از دانش آموزان عامل اصلی این شکست بوده اند. آنها چیزهایی را آموختند که به صلاح مدرسه نبود و از به هم ریختن کلاس و ایجاد هرج و مرج لذت می بردند. آنان ناخودآگاه به سوی بزهکاری قدم برمی داشتند زیرا در ساعات تفریح اصولاً شرایط انواع جرائم خشونت آمیز و غیرخشونت آمیز در مدرسه و محیط پیرامون آن همراه با همسالان فراهم بوده است.

کلیدواژه‌ها