دورنمای پیشگیری از بزه کاری : مسایل و چالش ها

نویسندگان

چکیده

ال 2004 دهمین تولد دو حادثه با اهمیت در توسعه پیشگیری از جرم در کانادا یعنی شروع مرحله اول راهبرد ملی پیشگیری از جرم و تاسیس مرکز بین المللی پیشگیری از جرم بود.
دولت فدرال کانادا در ژوئیه 1994 مرحله اول راهبرد ملی امنیت و پیشگیری از جرم را آغاز کرد.
محورهای اصلی این راهبرد عبارت بود از تدابیر نظامی به پیشگیری از خشونت خانوادگی و اعتیاد و نیز تاسیس دبیر خانه ملی پیشگیری از جرم. با این وجود ایجاد شورای ملی پیشگیری از جرم نیز جزء این راهبرد محسوب می شد[1]. این شورا از 5 عضو داوطلب از کل کشور و نمایندگان نهادهای مسئول یادگیری در امور پیشگیری یا فعالیتهای مشابه، تشکیل می شود. وظیفه این شورا عبارت بود از کمک به تدوین یک برنامه راهبردی و یک برنامه اجرایی به منظور پایه ریزی یک جامعه امن، ارائه مشاوره های راهبردی به دولت در خصوص رویکرد های کنشی برای پیشگیری، بزه دیدگی، نا امنی و نیز راهنمای اجتماعات محلی در تدوین سیاستهای پیشگیری.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی