پلیس در ایران باستان

نویسنده

چکیده

گرش به تفکر پیشگیرانه در رابطه با جرم در ایران باستان ما را با سویه های متفاوت تری نسبت به همین نگرش در دوره های پیشرفته تر مواجه می سازد. بدین معنا که برای بررسی عملکرد پیشگیرانه جرم، بالکل باید هر گونه تفکر مدرن نسبت به این مسئله را به یک سو نهاد و تنها از سویه گذشته گرایانه با عملکردهای مرتبط با همان دوره به چگونگی شکل یابی نظام پلیسی نگریست. در مقاله حاضر که به دو بخش تقسیم شده است؛ در بخش نخست به شکل یابی نظام پلیس از نخستین دوره – ماد – تا دوره ساسانیان، پرداخته شده است؛ همچنین در این مقاله، به سازمان نظامی و پلیسی، نقش و وظایف پلیس در طول تاریخ اشاره شده است. در بخش دوم برای اهمیت مسئله، ترجمه بخش های مربوط به نقش و وظایف پلیس در ایران باستان، با توجه به متون پهلوی آمده است.

کلیدواژه‌ها