پیشگیری چند نهادی از جرایم شهری

نویسنده

چکیده

ا وجود این که شهرنشینی یکی از نمادهای بارز توسعه زندگی اجتماعی است، چالش ها، ناهنجاری ها و به طور متقابل، راهکارهای پیشگیرانه خاص خود را به همراه دارد. هرچه زمان می گذرد، همبستگی علوم مختلف اجتماعی و وابستگی جرم شناسی پیشگیری به شناخت هر جامعه ای به طور خاص بیشتر مشخص می شود. مقاله حاضر به بررسی کارکرد نهادهای مختلف رسمی و غیررسمی در پیشگیری از جرایم شهری می پردازد و بر این امر تاکید دارد که ساخت شهری، محل رودررویی، تعارض و تفاوت فرهنگ هایی است که شناخت آن ها برای پیشگیری از جرم ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها