جرایم ثبتی: علل و راهکارهای پیشگیرانه (در پرتو تدابیر دستگاه قضایی)

نویسنده

چکیده

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و مهم تر از همه، جلوگیری از اشتباهات و نیز سوءاستفاده برخی افراد، فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد.جرم هایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق می افتند و از آن ها تحت عنوان جرایم ثبتی یاد می شود، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می آورند، جرایم پراهمیتی محسوب می شوند. این جرایم از نظر آثاری ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ که برجای می گذارند، به توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها