مجریان عدالت کیفری در نظام حقوقی انگلستان(مرحله تحقیق و تعقیب)

نویسنده

چکیده

نظام عدالت کیفری دارای نهاد ها و بخش های مختلفی است که همگی در تلاش برای مقابله با جرم و جنایت هستند. به طور کلی این نظام از طریق فرایند عدالت کیفری که متشکل از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات است، تلاش می کند تا نظم عمومی را در جامعه برقرار کند. در هر یک از این فرایندها، نهادهای گوناگونی وجود دارند که هر یک با اختیارات ویژه و متناسبی در پی این هدف هستند. در این نوشتار، نیروی پلیس به عنوان عمده ترین و مهم ترین نهاد اجرای عدالت در مرحله تعقیب و تحقیق، بررسی می شود. نیروی پلیس در انگلستان از یک سو، دارای نظامی کاملا متفاوت از سایر کشور هاست و از سوی دیگر، نهاد های دیگری خارج از بدنه پلیس وجود دارند که در مفهوم اخص کلمه، پلیس نیستند، ولی دارای اختیارات پلیسی بوده و در زمینه تعقیب جرایم با پلیس همکاری می کنند. این نهادها در نوشتار حاضر به تفصیل بررسی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی