اقلیت های قومی، بزهنکاری و سیاست عمومی

نویسندگان

چکیده

تحقیق در مورد سهم اقلیت های قومی در بزهکاری و جایگاه آنان در نظام عدالت کیفری از موضوعات مهمی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. غالبا، آمارهای رسمی و پلیسی از سهم بیشتر اقلیت های قومی در ارتکاب جرم در مقایسه با اکثریت، حکایت دارند. در نظام عدالت کیفری اقلیت های قومی در نقش متهم، محکوم و بزهدیده، ممکن است در معرض تبعیض های مختلفی قرار بگیرند.
مقاله پیش رو، میزان جرایم ارتکابی اقلیت های قومی را در کشور هلند، فراتر از آن چه در آمارهای رسمی منعکس شده است، بررسی می کند. در این راستا از دو ابزار خود، گزارش دهی و مطالعات راجع به بزهدیدگی استفاده شده است. همچنین به جایگاه اقلیت های قومی در فرایند کیفری از مرحله دستگیری تا صدور حکم و اجرای آن پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مداخله اقلیت ها در مقایسه با هلندی ها بیشتر در جرایم کم اهمیت است و این امر به عواملی فراتر از عوامل شخصی مربوط می شود. تبعیض نژادی هرچند در مرحله پلیسی وجود ندارد و در دستگیری ها فاکتور نژاد مؤثر نبوده است اما روابط پلیس با اقلیت های قومی متشنج است. همچنین میزانی از تبعیض در مرحله تعقیب و رسیدگی در دادگاه به اثبات رسید. در این مقاله با رویکردی تطبیقی، به نتایج مطالعات در سایر کشورها نظیر انگلستان، آلمان و آمریکا نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی