تسامح صفر دربرابر شکنجه

نویسنده

چکیده

انسان ها همواره شکنجه را تقبیح کرده اند. هیچ کس با اجرای بدون استثنای شکنجه موافق نیست. دلیل تقبیح شکنجه آن است که شان و کرامت انسانی را زیر سؤال می برد. اسناد بین المللی متعددی نیز به موضوع شکنجه و رفتارهای ترذیلی و موهن پرداخته اند؛ از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده14)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده 7) و به طور خاص کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه غیرانسانی یا موهن ( 1984) اشاره کرد. سازمان ملل متحد در کنار منع شکنجه، از آن چه در عمل در جهان رخ می دهد، مغفول نبوده با پذیرش این امر که شکنجه در عمل اجرا می شود، صندوقی را برای حمایت از بزهدیدگان شکنجه تاسیس کرده است. نوشتار حاضر (که توسط مسئول صندوق سازمان ملل متحد برای بزهدیدگان شکنجه نگارش شده است) علاوه بر بررسی نظری شکنجه در اسناد بین المللی، به واقعیات عملی شکنجه در جهان امروز و معرفی صندوق مذکور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها