نقش تقویت حفاظتی آماج ها در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

سیاست جنایی مجموعه تدابیری است که بدنه اجتماع، اعم از دولت و مردم، در مقابله با پدیده مجرمانه اتخاذ می کنند. بخشی از این تدابیر به اقدامات پیشگیری وضعی باز می گردد که درصدد تحدید فرصت ها و موقعیت های جرم زا و دشوار کردن تحقق فکر مجرمانه است. از جمله این راهبرد ها، حفاظت و حمایت از آماج های جرم است. جامعه در دور کردن ذهن و فکر افراد از بزهکاری و پیشگیری اجتماعی، توفیق کاملی کسب نکرده است. بنابراین باید نسبت به ایجاد مانع پس از تحقق فکر مجرمانه اقدام کند. یکی از روش هایی که در این مرحله گذار از اندیشه به عمل را دشوار می کند، تقویت حفاظتی از آماج های جرم است. در این مقاله، برخی روش های حفاظت از آماج ها، مانند حفاظت فیزیکی، حفاظت الکترونیکی، و حفاظت و حمایت قانونی از افراد در معرض بزه در راستای پیشگیری از وقوع جرم علیه آنان، مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی