رعایت موازین قانونی در فرآیند تحقیقات پلیسی: سازوکارهای درون سازمانی

نویسنده

چکیده

حمایت از افراد جامعه در برابر مداخله های غیرقانونی و خودسرانه ماموران پلیس و هدایت نیروهای پلیس به اجرای عادلانه و منصفانه وظایف شغلی، مستلزم به کارگیری سازوکارهای کنترلی استخدامی، آموزشی و نظارتی است. ریشه گرایش ماموران پلیس به رفتارهای ناقض حقوق شهروندی را نباید تنها در عوامل شخصی و فردی جست و جو کرد. پژوهش های انجام شده نشان می دهد ماهیت و پیچیدگی ماموریت های پلیس و تاکید بر افزایش کارآیی و ارایه بیلان کار، سهم بسزایی در افزایش موارد نقض حقوق شهروندی توسط برخی از ماموران پلیس دارد. از این رو آموزش مفاهیم حقوق بشری و ایجاد درک عمیق نسبت به حقوق دفاعی متهم، به تنهایی تضمین مؤثری برای کاهش تخلف های پلیس به شمار نمی آید. ساختار سازمانی، سازوکارهای نظارتی و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که کارکنان پلیس به طور مستمر به سوی کاربرد عملی این دانش هدایت شوند. نوشتار حاضر تلاش دارد با نگاهی به دستاوردهای نظام های پلیسی تطبیقی، راهکارهای درون سازمانی ارتقای رعایت موازین حقوق بشری در سازمان پلیس را مورد بررسی قرار دهد. تاکید این مقاله بر بخشی از این سازوکارها، به ویژه بازنگری در شرایط جذب و استخدام نیروهای پلیس، آموزش راهکارهای عملی رعایت موازین قانونی در اجرای ماموریت های پلیسی و نیز پیش-بینی فرایندهای مستقل و عادلانه برای رسیدگی به شکایت از ماموران پلیس خواهد بود.

کلیدواژه‌ها