بررسی جغرافیای جرم و ساختار جمعیتی مجرمین انواع جرائم در شهر شیراز

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلاتی که امروزه شهرها با آن مواجه اند، افزایش جرایم و تنوع آن ها در شهرهاست، به نحوی که آهنگ رشد جرایم بیش از توسعه فیزیکی شهرهاست. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم در شهرها، راهکارهای متفاوتی از سوی دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است، ولی بی شک باید اذعان داشت که یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرایم، عامل محیطی است که موانع یا تسهیلاتی را برای مجرم فراهم می کند. تاثیر عوامل محیطی در وقوع جرم، از سال ها پیش در کشورهای اروپایی مدنظر قرار گرفته است. ولی در کشور ایران نیز اخیراً به این نکته در بستر دانشگاهها و رسانه ها توجه گردیده است.
علاوه بر لزوم توجه به عوامل محیطی و جغرافیایی جرایم، مطالعه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مجرمان و سنخ شناسی جرایمی که توسط مجرمان مختلف وقوع می یابد، امری ضروری است تا بدین وسیله بتوان تحلیلی نظام مند و جامع از طراحی و برنامه ریزی جغرافیای جرایم و ساختار جمعیتی مجرمان ارائه کرد.
هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فضاها و نقاط مختلف شهری و نوع جرایمی است که در آن ها به وقوع پیوسته است. همچنین تلاش شده تا ویژگی های دموگرافیک مجرمان نیز تبیین شود. روش تحقیق در این پژوهش کمی بوده و تکنیک مورد استفاده، اسنادی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه معکوس استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی مجرمان دستگیرشده شهر شیراز در سال 1382 بوده است که از بین آن ها، تعداد 2653 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شد و با توجه به محل های ارتکاب جرم و نوع جرم ارتکابی، مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها