تاثیر رسانه بر احساس امنیت در شهر تهران با تاکید بر فعالیت های پلیسی

نویسنده

چکیده

احساس امنیت که ارتباط مستقیم با ذهنیت و درک مردم از امنیت دارد، تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. رسانه ها به عنوان منابع واسطه ای کسب اطلاعات مردم قادرند احساس افراد از واقعیت و نگرش آنان را نسبت به محیط شکل دهند. بنابراین رسانه ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر احساس امنیت محسوب میگردند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر احساس امنیت شهروندان تهرانی با تاکید بر فعالیت های پلیسی می باشد. نظر به گستردگی رسانه های جمعی، دو رسانه »تلویزیون و روزنامه» انتخاب و از تلویزیون، برنامه ها و اخبار مرتبط با فعالیت های پلیس و از روزنامه، اخبار حوادث جنایی سه روزنامه همشهری، ایران و جام جم مدنظر قرار گرفت. پژوهش در زمستان سال 1387 انجام گردیده؛ روش انجام پژوهش، پیمایشی (Survey) بوده و گردآوری اطلاعات با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 372 نفر از افراد بالای 18 سال مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد. شیوه نمونهگیری، خوشه ای چند مرحله ای است. یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارایه گردیده و تحلیل یافته ها با استفاده از آماره های من- ویتنی، کی دو و همبستگی اسپیرمن صورت گرفته است. نتایج کلی یافته های پژوهش نشان می دهد تفاوت معناداری بین سه گروه آزمودنی بر اساس میزان توجه به برنامهها و اخبار پلیسی تلویزیون به لحاظ احساس امنیت وجود دارد )05/0P< )؛ و هرچه میزان استفاده از این برنامه ها بیش تر باشد میزان احساس امنیت کم تر است (معکوس). همچنین مشخص گردید بین افرادی که اخبار جنایی روزنامه ها را مطالعه می نمایند با خوانندگان سایر عناوین خبری روزنامه ها به لحاظ احساس امنیت تفاوت معناداری وجود ندارد )05/0

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی