اخلاق پیشگیری وضعی از جرم

نویسنده

چکیده

پیشگیری وضعی جرم مدعی رهیافتی روش شناختی است که فارغ از ویژگی های فردی و روان شناختی به مطالعه پیرامون جرم می پردازد؛ به عبارت دیگر، پیشگیری بدون تغییر در شخصیت افراد و تنها از رهگذر تغییر در وضعیت و کاهش فرصت جرم.
در پیشگیری وضعی از جرم اصول اخلاقی ویژه ای باید مورد توجه قرار گیرد؛ اول، حمایت مساوی و منصفانه از تمام مردم در برابر جرم؛ از این رو پیشگیری وضعی نباید تنها به عنوان ابزاری در خدمت یک بخش از جامعه باشد و موجب جابجایی خطر جرم به دیگر بخش ها شود. همچنین هزینه های پیشگیری وضعی نباید بر یک بخش یا قشر جامعه تحمیل شود. به علاوه باید خطر بزه دیدگی طبقات ناتوان و اقلیت جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. دوم، احترام به حقوق فردی و در نهایت مشارکت دادن تمام بخش های جامعه در مسئولیت پیشگیری از جرم است. نویسندگان این مقاله با بررسی این سه اصل اخلاقی و انتقاداتی که (ایدئولوژیکی و اخلاقی) در این راستا به پیشگیری وضعی وارد شده است به دنبال اثبات این هستند که پیشگیری وضعی از جرم در مقایسه با سایر رهیافت های موجود از لحاظ اخلاقی قابل دفاع تر، دارای نتایجی ملموس تر و ارائه دهنده روشی برتر برای کنترل جرم است

کلیدواژه‌ها