بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان سرقت

نویسنده

چکیده

پدیده سرقت امنیت اجتماعی و اقتصادی شهروندان را تهدید میکند. این پدیده که بهنوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است، بهلحاظ وارد ساختن لطمات روحی و جسمی به مالباختگان باعث ایجاد ناامنی در جامعه میشود. در شهرستان خوی نیز بالابودن میزان این جرم یکی از دغدغه های اصلی مسئولان انتظامی و امنیتی محسوب میشود. همچنین از آن جا که تصمیم مجرمان برای انتخاب مکان و زمان جرم، نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب میشود، ضرورت دارد عوامل مؤثر بر انتخاب مکان جرم از سوی سارقان شناسایی و تبیین شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسبتری در حوزه ماموریتی تهیه شود. همچنین شناخت اصولی رفتار مکانی مجرمان مختلف بهلحاظ ویژگیهای فردی و اینکه مجرمانهر جرمرا با توجه به مکانو زمان خاصی انتخاب میکنند، از جمله اهداف اصلی این پژوهشاست.
پژوهش حاضر از نظر نوع هدف «کاربردی» و از نظر ماهیت «پسرویدادی ـ توصیفی» است و روش کار به صورت پیمایشی است. آمار و اطلاعات لازم که در تدوین این پژوهش مورد نیاز بوده، با مراجعه به سازمانهای مرتبط و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه و همچنین اسناد گردآوری شده است. جامعه آماری تحقیق بهصورت تمامشمار شامل دو طیف بوده است: طیف اول کلیه پرسنل معاونت آگاهی و دوایر پیشگیری کلانتریهای شهر خوی و طیف دیگر سارقانی که در حوزه استحفاظی شهر خوی در سال 1386 مرتکب جرم بر اساس تعاریف عملیاتی در این تحقیق شدهاند. در نهایت با تجزیهوتحلیل دادههای گردآوری شده، ارتباط و تاثیرگذاری هریک از عوامل مذکور در فرضیه های تحقیق، بر انتخاب مکان جرم از سوی سارقان مورد تایید پاسخ دهندگان جامعه آماری قرار گرفتند. بر این اساس بهلحاظ بیشترین تاثیرگذاری بر انتخاب مکان جرم، فرضیه اول (با میانگین 6/88) در اولویت اول و فرضیه دوم (با میانگین 9/80) در اولویت چهارم جای گرفته است. بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که با برنامهریزی اصولی و مدیریت مناسب محیط فیزیکی توسط معماران و طراحان شهری، از یک طرف میتوان باعث افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت شهر شد و از طرف دیگر تراکم جمعیت و فعالیتها را در بخشهای متراکم شهر کاهش داد و نهایتاً از بروز سرقت پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها