خدمات رسانی به بزه دیدگان در مرحله تحقیقات مقدماتی

نویسنده

چکیده

(بزه-دیده و متهم) از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان بزه دیده ـ به عنوان یکی از طرفین دخیل در پدیده جنایی ـ در نتیجه ی تحمل بزه، متحمل آسیب ها و ضرر و زیان متعدد روحی و روانی شده و نیازمند جبران خسارات ناشی از جرم و مرتفع شدن آسیب های روانی یا دست کم کاهش آن آسیب ها است. غالباً نوع جرم ارتکابی مشخص می کند که بزه دیده به چه نوع کمک و مساعدتی نیاز دارد. نهادها و سازمان هایی هم که به نحوی می توانند در مساعدت و خدمات رسانی به بزه دیدگان نقش محوری داشته باشند، بسیار متنوع بوده و شامل نهادهای نظام عدالت جنایی ـ نهاد تعقیب، نهاد پلیس، نهاد صدور حکم و نهاد اجرای حکم (یا اصلاح و تربیت) ـ و دیگر نهادها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادهای مدنی و غیر دولتی هستند که هریک از آن ها بسته به وظایف و اختیارت خود می توانند جزو فراهم آورندگان خدمات بزه دیده باشند.

کلیدواژه‌ها