نقش راهبردهای نظریه CPTED در کاهش هزینه های جرم در فضاهای عمومی شهری

نویسنده

چکیده

جرم علاوه بر هزینه های اجتماعی و روانی، هزینه های اقتصادی قابل توجهی را نیز به دولت و شهروندان تحمیل می کند. پیشگیری از جرم ضرورتی انکارنشدنی است که می تواند از بار هزینه هایی که نظام عدالتِ کیفری و شهروندان برای تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متحمل می شود، بکاهد. فضاهای عمومی، به عنوان یکی از وضعیت ها و موقعیت هایی که بسیاری از میان کنش های بین افراد جامعه در آن ها اتفاق می افتد، می توانند به واسطه طراحی نامناسب، فرصت ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم آورند. نظریه «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» درصدد است تا با طراحی و به کارگیری درست فضا، از فرصت های مجرمانه که معلول طراحی نامناسب فضا هستند، بکاهد. با به کارگیری این راهبردها، می توان علاوه بر پیشگیری از جرم، ایجاد فضایی مثبت و ارتقای کیفیت زندگی، از هزینه های جرم نیز کاست. طراحی فضای عمومی باید به نحوی باشد که بتواند فرصت نظارت را بهبود بخشیده، نقاط غافلگیری را به حداقل برساند و مشارکت افراد در این فضاها را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی