وظایف پلیس در قبال زنان بزه دیده خشونت خانوادگی

نویسنده

چکیده

جامعه امروزی بیش ازپیش نیازمند حمایت و اعتمادسازی پلیس است. یکی از راهکارهای مهم دراین راستا ارتباط مفید و مؤثر پلیس با بزه دیدگان است و از آنجا که یکی از مصادیق بارز بزه دیدگان، زنان هستند، باید جنبه های ارتباط و تعامل سازنده پلیس با این قشر تشریح و تبیین شود. در این مقاله وظایف پلیس در سه بعد کنترل بحران، بازدارندگی و پیشگیرانه، سازشی و حمایتی بحث شده است، تا بتوانیم نقش پلیس را در جامعه پررنگ تر کرده و به جای افزایش ابعاد سرکوبگرانه وظایف پلیس به ابعاد حمایتی آن بپردازیم و از این طریق شکاف بین پلیس و مردم را کمتر کنیم.

کلیدواژه‌ها