فرصت و تمایل؛ مرتبط کردن تدابیر پیشگیرانه با بزهکار و محیط اجتماع

نویسنده

چکیده

این مقاله با مقایسه فرضیه های متفاوت درباره کنترل جرم، که اخیراً در آمریکا شایع شده، شروع می شود. سه نظریه و تاکتیک اجراشده توسط رؤسای کل پلیس آمریکا در شهرهای لس آنجلس، میناپلیس و هوستون ارائه شده اند. این سه نظریه که درصدد پیشگیری از جرم بوده اند، رویکردهایی کاملاً متفاوت را در این مورد نشان می دهند. رویکرد اول مبتنی بر شدت عمل و عدم تسامح در مورد جرائم ارتکابی توسط بزهکاران، رویکرد دوم بر اساس جامعه محوری پلیس و برخورد توام با مدارا و رویکرد سوم بر اساس ریشه یابی جرائم و اتخاذ شیوه ای رشدمدار در حل وفصل معضلات اجتماعی است.
مقاله حاضر پس از نقد و ارزیابی هر یک از این رویکردها، به تبیین مفاهیم پیشگیری وضعی و اجتماعی، ارکان کلیدی پیشگیری پرداخته و با بیان مصادیق متعددی از این امر، شیوه دستیابی به یک رویکرد جامع درباره پیشگیری از جرم را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی