پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدار

نویسندگان

چکیده

پیشگیری زودرس، به عنوان شاخه ای از پیشگیری اجتماعی، درصدد است تا از رهگذر مداخلات زودهنگام و از طریق به کارگیری عوامل حمایتی، بر روی عوامل خطر اثر گذاشته، از بزهکاری کودکان و نوجوانان جلوگیری کند. یکی از رویکردهای مهم در این پیشگیری، رویکرد خانواده مدار یا پیشگیری بر پایه برنامه-های خانواده محور است. رویکرد خانواده مدار به دنبال شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی مرتبط با خانواده است تا با به کارگیری عوامل حمایتی، به مثابه یک سپر در مقابل عوامل خطر، از تاثیرات سوء این عوامل بکاهد و بدین طریق از بزهکار شدن کودک ممانعت به عمل آورد.
در این رویکرد عواملی چون فقر، ناتوانی در تربیت، بی مهری والدین، خشونت و تندروی در تربیت، بزهکاری اعضای خانواده و طلاق به عنوان عوامل خطرزا در نظر گرفته می شود؛ که برای مقابله با آن ها، برنامه هایی طراحی و به اجرا گذاشته می شود. مهم ترین این برنامه ها عبارتنداز: برنامه های مبتنی بر آموزش والدین، ملاقات های خانگی، خانواده درمانی و برنامه هایی با رویکرد جامع.

کلیدواژه‌ها