بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

سرقت از باسابقه ترین جرائم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون وجود دارد. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیان های مادی برای افراد جامعه می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند. با توجه به این که پدیده سرقت در شهر کرمانشاه از جمله جرائمی است که آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتکاب سرقت در شهر کرمانشاه پرداخته است. در این میان بیشتر به عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) تاکید شده است.
جامعه آماری این پژوهش را سارقان (منزل، مغازه، خودرو) زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه تشکیل دادند که برای اطمینان از درستی تحقیق، حجم نمونه برابر با جامعه آماری گرفته شد؛ یعنی کلیه سارقان (منزل، مغازه، خودرو) زندانی حاضر در زندان، انتخاب شدند و پرسش نامه مربوطه در بین آنان توزیع و تکمیل شد.
برای چارچوب نظری پژوهش، پس از مرور جامعی بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش، چارچوبی تلفیقی از نظریه های فشار ساختاری (مرتون)، انتقال فرهنگی (ساترلند)، کنترل اجتماعی (هیرشی)، مناطق جرم خیز (شاو و مک گی)، آنومی و ساختار خانواده (گود) و نظریه شیوه زندگی انتخاب شد که بتواند اهداف تحقیق را پاسخ گو باشد.
یافته های پژوهش نشان داد که اکثر سارقان، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایینی در جامعه داشته اند و طبعاً وسایل لازم برای رسیدن به اهداف مشروع را نداشته اند. این بدان معنی است که عواملی چون محرومیت نسبی در زندگی و دست نیافتن به پایگاه اجتماعی مورد انتظار، آنان را به سوی جرم سوق داده است. بنابراین اگر بناست با سرقت مبارزه شود، به جای مبارزه با سارق، که خود محصول و برون داد سیستم است، باید به اصلاح ساختاری پرداخت که سارق را پدید می آورد.

کلیدواژه‌ها