ارزیابی تاثیر شدت و قطعیت کیفرها در پیشگیری از جرم

نویسنده

چکیده

قانون گذاران بسیاری را تحت تاثیر خود قرار داده است. این تاثیرگذاری در این جهت بوده که هرچه بر شدت کیفر از طریق بالا بردن میزان درد و رنج حاصل از اجرای آن و نیز بر قطعیت اجرای آن از طریق حذف یا به حداقل رساندن موانع اجرای کیفرها بیافزاییم، از شمار جرائم کاسته ایم. در مورد اصل تاثیرگذاری این دو عنصر در بازداری از جرم، اختلاف است. به طوری که در برهه ای شدت کیفرها در جایگاه والاتری قرار گرفته است و در برهه ای دیگر این قطعیت است که توجه بیشتری را معطوف خود ساخته است. عده ای نیز جایگاه این دو عنصر را برابر دانسته و حکم به تاثیر یکسان آن ها در بازداشتن و پیشگیری از جرم داده اند و سرانجام این که برخی دیگر، بررسی کلی این موضوع را بدون تمایزگذاری بین جرائم مختلف و مجرمان متفاوت، نادرست دانسته و نسبت اثرگذاری این دو عنصر را در موارد گوناگون متفاوت یافته اند.

کلیدواژه‌ها