عدالت ترمیمی، شرم و بخشش

نویسنده

چکیده

نشست ترمیمی، الگویی نو از مداخله نظام عدالت کیفری است که به طور فزاینده ای در بریتانیا ـ مخصوصاً به عنوان شیوه ای برای اعلام هشدارهای پلیس، به بزهکاران نوجوان ـ مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر نشست ترمیمی موضوع بحث های جذاب و جالب توجهی قرار گرفته است که تمرکز این بحث ها بر کارآیی آن (به عنوان یکی از روش های کاهش میزان ارتکاب جرم)، منافع آن نسبت به بزه دیدگان، قابلیت پیاده سازی آن در جوامع مدرن امروزی، اثرات آن بر حقوق شکلی دستگیرشدگان و نهایتاً خطر تبدیل آن به فرآیندی برای تحقیر بزهکار است. این نوشتار درصدد است که بحث را به مسائل پیچیده تر، اما به همان اندازه مهم بکشاند. تمرکز این نوشتار بر روی فرآیندهای شرم ساری بازپذیرکننده است که در نتیجه تلاش های جان برایت ویت، به هسته مرکزی نشست ترمیمی تبدیل شده است.
مقاله حاضر، این فرآیندها را در پیش زمینه و مفهوم گسترده تر تاریخی و فرهنگی، از قبیل ظهور مجدد مجازات های شرم آور و تحقیرکننده در ایالات متحده آمریکا، حمله به نظریه شرم ساری توسط سیاستمداران افراطی در حوزه فرهنگ و تغییراتی که در طول تاریخ در واکنش احساسی ما نسبت به بزهکاران رخ داده، بررسی می کند. پرسش های زیر در این تحقیق بررسی مطرح می شوند: متمایز از مفهوم کیفری، مفهوم سیاسی فرآیند شرم سار کردن بزهکاران چیست؟ فرآیند مذکور چگونه بر هدف مترقی فرهنگی شناخت کامل تر از شخص انسان، تاثیر می گذارد؟ در چه مواردی بخشش و گذشت، بیشتر یک عمل نادرست و غیراخلاقی است تا یک عمل پسندیده اخلاقی

کلیدواژه‌ها


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی