حریم خصوصی، فضای مجازی و چالش های پیشگیرانه فراروی ناجا

نویسندگان

چکیده

در بیشتر کشورها، وظیفه ی اصلی پیشگیری از جرم به عهده پلیس است. در ایران نیز طبق بند (ه) ماده ی (4) قانون تشکیل ناجا، مصوبِ 1369 مجلس شورای اسلامی، وظیفه ی «پیشگیری از وقوع جرم» بر عهده ی ناجا قرار داده شده است. در حال حاضر، اجرای این وظیفه، با توجه به پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی از حوزه ها مثلِ حریم خصوصی مجازی، با چالش های اساسی روبرو است. بنابراین ناجا بایستی با رعایت جوانب احتیاط نسبت به «پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی» اقدام کند، تا به خلوت افراد تجاوز نشود. مقاله ی حاضر سعی دارد پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی، جلوه های ناقض حریم خصوصی مجازی را مورد بررسی قرار دهد و در پایان با اشاره به چالش های پیشگیرانه ی فرا روی ناجا در فضای مجازی راهکارهایی ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها