پیشگیری از بزه دیدگی سایبری

نویسندگان

چکیده

زه دیده شناسی سایبری پدیده ای پیچیده و نوین است که اندک زمانی از طرح بحث آن در میان حقوق دانان می گذرد و هنوز در مراحل ابتدایی خویش به سر می برد.
شناخت زمینه های بزه دیدگی و علل آن از مهم ترین مباحث جرم شناسانه امروز در رابطه با فضای مجازی می باشد و بسیاری معتقدند که بزه دیدگان سایبری به علت شرایط خاص فضای سایبر نیازمند حمایت های بیشتری هستند. از این رو مطالعاتی در خصوص شناخت بزه دیدگان سایبری صورت پذیرفته، که غالباً مبتنی بر نظریه سبک زندگی روزمره هستند. در این نظریه شرایط خاص فضای سایبر عامل اصلی وقوع بزه دیدگی سایبری عنوان شده است.
با توجه به اینکه شناخت عوامل موثر بر بزه دیدگی سایبری نقش به سزایی در پیشگیری از آن ایفا می کند؛ در این نوشتار بر مبنای اندیشه های مطروحه در نظریه سبک زندگی روزمره که به مهم ترین علل وقوع بزه دیدگی سایبری می پردازد، به بیان روش های پیشگیری از بزه دیدگی سایبری پرداخته شده است و همان طور که در این نظریه نیز مورد اشاره قرار گرفته، پیشگیری وضعی و بهره گیری از نیروی حفاظتی خارجی یا همان پلیس سایبری، از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی سایبری است.

کلیدواژه‌ها