ارزیابی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر

نویسنده

چکیده

مایت از حقوق اطفال در حوزه های مختلف مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. یکی از این حوزه ها مقررات آیین دادرسی کیفری است. آیین دادرسی کیفری ویژه ی کودکان تابع معیارهای خاصی است. قانون گذار ملی به منظور حمایت از کودکان و بهره مندی آن ها از دادرسی منصفانه، تلاش کرد تضمین نماید که این معیارها وارد نظام حقوقی داخلی شود. پرسشی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا قوانین داخلی، به ویژه لایحه ی اخیر مربوط به تعقیب جرایم اطفال و تاسیس دادگاه کیفری اطفال، به معیارهای پذیرفته شده در سطح جهانی توجه نموده است یا خیر؟ در این راستا لازم است تا معیارهای ذی ربط در اسناد حقوق بشری بررسی شود و سپس لایحه مذکور مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها